Inuyasha anime vs manga

10544408_1493089034270775_9210523320652182985_n