Rule 63- Sai, Naruto, and Kakashi

rule-63-sai-naruto-and-kakashi