You bastard, you made Yoshino cry!

You bastard, you made Yoshino cry!